43 768 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach
36 883 produktów w 209 kategoriach

Podobne produkty

Czy nauczyciel może podawać dziecku leki

Czy nauczyciel może podawać dziecku lekiCzy nauczyciel może podawać dziecku leki
Rodzic wyraził zgodę na piśmie, aby nauczyciel podawał dziecku we wskazanych godzinach lekarstwo. Czy nauczyciele mają obowiązek podawania dziecku takich leków? Czy w ogóle mogą podawać leki jakiekolwiek w tym przypadku od psychiatry? Czy wystarczy tylko zgoda matki ? Czy potrzebne jest zlecenie od psychiatry?
 

Odpowiedź:

Nauczyciele nie mają obowiązku podawania leków uczniom. Może odbywać się to wyłącznie za ich pisemną zgodą (art. 20 ust. 3 ustawy z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami). Z pracownikiem szkoły, który wyrazi zgodę na podawanie dziecku leku w szkole rodzice powinni zawrzeć umowę. Podstawą prawną sporządzenia umowy jest art. 3531 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Uzasadnienie:

Zasady podawania leków uczniom lub wykonywania innych czynności przez pracowników szkoły określa obowiązująca od września 2019 r. ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami. Zgodnie z jej przepisami opieka zdrowotna nad uczniami w szkole jest realizowana przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną w gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym w szkole, a w przypadku braku takiego gabinetu w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Opieka zdrowotna nad uczniami w szkole jest sprawowana wtedy, gdy rodzice nie złożyli sprzeciwu w tej sprawie do świadczeniodawcy realizującego opiekę, po uzyskaniu na pierwszym zebraniu rodziców w roku szkolnym informacji o zakresie tej opieki.

Zakres świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych przez pielęgniarkę albo higienistkę szkolną określają przepisy rozporządzenia MZ z 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Na ich podstawie pielęgniarka w szkole może m. in. realizować zabiegi i procedury lecznicze konieczne do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole, ale wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (załącznik nr 4 do rozporządzenia MZ z 24 września 2013 r.) Może ona, współpracując z lekarzem i za zgodą rodziców, uzyskiwać informacje o stanie zdrowia uczniów dotyczące rozpoznanych chorób, sposobu leczenia, ordynowanych leków, okresu ich stosowania i sposobu dawkowania (art. 3 ust. 1 i art. 15 ustawy z 12 kwietnia 2019 r.). O problemach dziecka w zakresie zdrowia psychicznego i podjętym przez psychiatrę leczeniu pielęgniarkę powinni poinformować rodzice, bo na wizytę u psychiatry lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nie musi wystawiać skierowania.

Pielęgniarka powinna być dostępna na terenie szkoły od poniedziałku do piątku, w dniach i godzinach dostępności świadczeń, zgodnie z warunkami umowy zawartej ze świadczeniodawcą, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, według norm dotyczących zalecanej liczby uczniów na jedną pielęgniarkę lub higienistkę szkolną, traktowanej dla poszczególnych typów szkół jako wartość dla jednego etatu przeliczeniowego.

Kiedy pielęgniarka jest nieobecna w szkole, leki mogą podawać uczniowi pracownicy szkoły. Podawanie leków lub wykonywanie innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole przez pracowników szkoły może odbywać się wyłącznie za ich pisemną zgodą. Nie każdy pracownik musi przyjąć ten obowiązek. Z tym pracownikiem, który zobowiąże się podawać dziecku określony lek rodzice powinni zawrzeć umowę, w której nauczyciel lub inny pracownik szkoły dobrowolnie zobowiązuje się do wykonywania czynności wynikających z zaleceń lekarza (komunikat – Stanowiska Ministra Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli w szkole i przedszkolu – zamieszczony na stronie internetowej (www.mz.gov.pl). Strony zawierające umowę mają kompetencję do kształtowania wiążących je stosunków zgodnie z własnymi oświadczeniami woli. Rodzice z mocy ustawy zobowiązani są do wykonywania pieczy nad osobą dziecka, troszczenia się o jego zdrowie i rozwój (art. 95 i 96 ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy). Kiedy dziecko przebywa w szkole opiekę nad nim przejmuje szkoła a jej dyrektor i nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

Zapamiętaj:

Do zakresu zadań nauczycieli nie należy jednak wykonywanie czynności związanych z leczeniem dziecka. Rodzice mogą przekazać swoje uprawnienia związanych z opieką nad dzieckiem w tym zakresie i wyrazić zgodę, by w ich imieniu nauczyciel podawał lek ich dziecku.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078).
  • Ustawa z 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 2086).
  • Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 736).

 

Bożena Winczewska
W latach 1995-2007 dyrektor Wydziału Wychowania i Kształcenia Specjalnego KO
Ekspert Portalu Oświatowego
https://www.portaloswiatowy.pl/

leki w szkole kto może podać leki dziecku w szkole czy nauczyciel może podać leki dziecku

Co o tym sądzisz?

Wybierz ocenę
Oceń:

Wprowadź poprawnie treść opinii [min. 60 znaków]

Wprowadź poprawnie swoje imięTwoje imię:

ZnamLek.pl to baza rzetelnych opinii o lekach 43 768 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach 36 883 produktów w 209 kategoriach