45 795 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach
37 010 produktów w 209 kategoriach

Egzysta

(3 Opinie)
Przeczytaj opinie o produkcie »
Typ: na receptę
Producent: ADAMED
Postać: kapsułki twarde
Cena: 15.49 zł Sugerowana przez producenta cena detaliczna produktu. Cena może się różnić w zależności od punktu sprzedaży.
Ulotka:

Opis i skład produktu Egzysta

Egzysta, 14 kapsułek

Egzysta to lek stosowany w skojarzonym leczeniu napadów padaczki oraz uogól­nio­nych za­bu­rzeń lę­ko­wych u osób dorosłych.

Skład Egzysta:

Substancja czynna: pre­ga­ba­li­na. 1 kapsułka twar­da za­wie­ra 75 mg pre­ga­ba­li­ny.

Właściwości:

Egzysta bazuje na właściwościach pre­ga­ba­li­ny, która działa anksjolitycznie, analgetycznie i przeciwdrgawkowo. Lek Egzysta hamuje uwalnianie nadmiernych ilości neuroprzekaźników pobudzających przez kanały wapniowe w ośrodkowym układzie nerwowym.

Przeciwwskazania:

Nad­wraż­li­wość na sub­stan­cję czyn­ną lub na któ­rą­kol­wiek sub­stan­cję po­moc­ni­czą.

Działania niepożądane:

Do naj­czę­ściej opi­sy­wa­nych dzia­łań nie­po­żą­da­nych na­le­żą za­wro­ty głowy i sen­ność. W le­cze­niu ośrod­ko­we­go bólu neu­ro­pa­tycz­ne­go wy­wo­ła­ne­go ura­zem rdze­nia krę­go­we­go stwier­dzo­no zwięk­szo­ną ogól­ną czę­stość wy­stę­po­wa­nia dzia­łań nie­po­żą­da­nych oraz dzia­łań nie­po­żą­da­nych ze stro­ny OUN, zwłasz­cza sen­no­ści. Za­ka­że­nia i za­ra­że­nia pa­so­żyt­ni­cze: (czę­sto) za­pa­le­nie jamy no­so­wo-gar­dło­wej. Za­bu­rze­nia krwi i ukła­du chłon­ne­go: (nie­zbyt czę­sto) neu­tro­pe­nia. Za­bu­rze­nia ukła­du im­mu­no­lo­gicz­ne­go: (nie­zbyt czę­sto) nad­wraż­li­wość; (rzad­ko) obrzęk na­czy­nio­ru­cho­wy, re­ak­cje aler­gicz­ne. Za­bu­rze­nia me­ta­bo­li­zmu i od­ży­wia­nia: (czę­sto) zwięk­sze­nie ape­ty­tu; (nie­zbyt czę­sto) ano­rek­sja, hi­po­gli­ke­mia. Za­bu­rze­nia psy­chicz­ne: (czę­sto) na­strój eu­fo­rycz­ny, splą­ta­nie, draż­li­wość, dez­orien­ta­cja, bez­sen­ność, zmniej­sze­nie li­bi­do; (nie­zbyt czę­sto) omamy, na­pa­dy pa­ni­ki, nie­po­kój ru­cho­wy, po­bu­dze­nie, de­pre­sja, na­strój de­pre­syj­ny, pod­wyż­szo­ny na­strój, agre­sja, zmia­ny na­stro­ju, de­per­so­na­li­za­cja, trud­no­ści ze zna­le­zie­niem od­po­wied­nich słów, nie­zwy­kłe sny, zwięk­szo­ne li­bi­do, anor­ga­zmia, apa­tia. Za­bu­rze­nia ukła­du ner­wo­we­go: (bar­dzo czę­sto) za­wro­ty głowy, sen­ność, bóle głowy; (czę­sto) atak­sja, za­bu­rze­nia ko­or­dy­na­cji, drże­nia, za­bu­rze­nia mowy, nie­pa­mięć, za­bu­rze­nia pa­mię­ci, trud­no­ści w sku­pie­niu uwagi, pa­re­ste­zje, nie­do­czu­li­ca, uspo­ko­je­nie, za­bu­rze­nia rów­no­wa­gi, le­targ; (nie­zbyt czę­sto) omdle­nie, stu­por, drgaw­ki klo­nicz­ne mię­śni, utra­ta przy­tom­no­ści, nad­re­ak­tyw­ność psy­cho­ru­cho­wa, dys­ki­ne­za, uło­że­nio­we za­wro­ty głowy, drże­nie za­mia­ro­we,oczo­pląs, za­bu­rze­nia po­znaw­cze, za­bu­rze­nia psy­chicz­ne, za­bu­rze­nia mowy, osła­bie­nie od­ru­chów, prze­czu­li­ca, uczu­cie pie­cze­nia, brak smaku, złe sa­mo­po­czu­cie; (rzad­ko) drgaw­ki, zmie­nio­ny węch, hi­po­ki­ne­za, dys­gra­fia. Za­bu­rze­nia oka: (czę­sto) nie­ostre wi­dze­nie, po­dwój­ne wi­dze­nie; (nie­zbyt czę­sto) utra­ta ob­wo­do­wej czę­ści pola wi­dze­nia, za­bu­rze­nia wi­dze­nia, obrzęk oka, za­bu­rze­nia pola wi­dze­nia, zmniej­sze­nie ostro­ści wi­dze­nia, ból oka, nie­do­wi­dze­nie, wra­że­nie bły­sków, uczu­cie su­cho­ści w oku, zwięk­szo­ne wy­dzie­la­nie łez, po­draż­nie­nie oka; (rzad­ko) utra­ta wzro­ku, za­pa­le­nie ro­gów­ki, wra­że­nie drga­nia ob­ra­zu wi­dzia­ne­go, zmie­nio­ne wra­że­nie głębi ob­ra­zu wi­dzia­ne­go, roz­sze­rze­nie źre­nic, zez, ja­skra­we wi­dze­nie/olśnie­nie. Za­bu­rze­nie ucha i błęd­ni­ka: (czę­sto) za­wro­ty głowy; (nie­zbyt czę­sto) prze­czu­li­ca słu­cho­wa. Za­bu­rze­nia serca: (nie­zbyt czę­sto) ta­chy­kar­dia, blok przed­sion­ko­wo-ko­mo­ro­wy pierw­sze­go stop­nia, bra­dy­kar­dia za­to­ko­wa, za­sto­ino­wa nie­wy­dol­ność serca; (rzad­ko) wy­dłu­że­nie od­stę­pu QT, ta­chy­kar­dia za­to­ko­wa, aryt­mia za­to­ko­wa. Za­bu­rze­nia na­czy­nio­we: (nie­zbyt czę­sto) nie­do­ci­śnie­nie, nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze, nagłe ude­rze­nia go­rą­ca, za­czer­wie­nie­nie, mar­z­nię­cie od­sło­nię­tych czę­ści ciała. Za­bu­rze­nia ukła­du od­de­cho­we­go, klat­ki pier­sio­wej i śród­pier­sia: (nie­zbyt czę­sto) dusz­ność, krwa­wie­nie z nosa, ka­szel, uczu­cie za­tka­ne­go nosa, za­pa­le­nie błony ślu­zo­wej nosa, chra­pa­nie, su­chość ślu­zów­ki nosa; (rzad­ko) obrzęk płuc, uczu­cie uci­sku w gar­dle. Za­bu­rze­nie żo­łąd­ka i jelit: (czę­sto) wy­mio­ty, nud­no­ści, za­par­cie, bie­gun­ka, wzdę­cia, uczu­cie roz­dę­cia brzu­cha, su­chość błony ślu­zo­wej jamy ust­nej; (nie­zbyt czę­sto) re­fluks żo­łąd­ko­wo-prze­ły­ko­wy, nad­mier­ne wy­dzie­la­nie śliny, nie­do­czu­li­ca w oko­li­cy ust; (rzad­ko) wo­do­brzu­sze, za­pa­le­nie trzust­ki, obrzęk ję­zy­ka, za­bu­rze­nia po­ły­ka­nia. Za­bu­rze­nia skóry i tkan­ki pod­skór­nej: (nie­zbyt czę­sto) wy­syp­ka grud­ko­wa, po­krzyw­ka, nad­mier­ne po­ce­nie się, świąd; (rzad­ko) ze­spół Ste­vens-John­so­na, zimne poty. Za­bu­rze­nia mię­śnio­wo-szkie­le­to­we i tkan­ki łącz­nej: (czę­sto) kur­cze mię­śni, bóle sta­wów, bóle ple­ców, bóle koń­czyn, kręcz szyi; (nie­zbyt czę­sto) obrzęk sta­wów, bóle mię­śni, drga­nie mię­śnio­we, bóle szyi, sztyw­ność mię­śni; (nie­zna­na) rab­do­mio­li­za. Za­bu­rze­nia nerek i dróg mo­czo­wych: (nie­zbyt czę­sto) nie­trzy­ma­nie moczu, dyz­uria; (rzad­ko) nie­wy­dol­ność nerek, ską­po­mocz, re­ten­cja moczu. Za­bu­rze­nia ukła­du roz­rod­cze­go i pier­si: (czę­sto) za­bu­rze­nia erek­cji; (nie­zbyt czę­sto) za­bu­rze­nia czyn­no­ści sek­su­la­nych, opóź­nie­nie eja­ku­la­cji, bo­le­sne mie­siącz­ko­wa­nie, bóle pier­si; (rzad­ko) brak mie­siącz­ki, wy­ciek z bro­daw­ki sut­ko­wej, po­więk­sze­nie pier­si, gi­ne­ko­ma­stia. Za­bu­rze­nia ogól­ne i stany w miej­scu po­da­nia: (czę­sto) obrzę­ki ob­wo­do­we, obrzę­ki, za­bu­rze­nia chodu, upad­ki, uczu­cie po­dob­ne do wy­stę­pu­ją­ce­go po spo­ży­ciu al­ko­ho­lu, nie­ty­po­we sa­mo­po­czu­cie, zmę­cze­nie; (nie­zbyt czę­sto) uogól­nio­ny obrzęk tkan­ki pod­skór­nej, obrzęk twa­rzy, ucisk w klat­ce pier­sio­wej, ból, go­rącz­ka, pra­gnie­nie, dresz­cze, osła­bie­nie. Ba­da­nia dia­gno­stycz­ne: (czę­sto) zwięk­sze­nie mc.; (nie­zbyt czę­sto) zwięk­sze­nie ak­tyw­no­ści fos­fo­ki­na­zy kre­aty­no­wej, AlAT, AspAT, zwięk­sze­nie stę­że­nia glu­ko­zy we krwi, zmniej­sze­nie licz­by pły­tek we krwi, zwięk­sze­nie stę­że­nia kre­aty­ni­ny we krwi, zmniej­sze­nie stę­że­nia po­ta­su we krwi, zmniej­sze­nie mc.; (rzad­ko) zmniej­sze­nie licz­by krwi­nek bia­łych we krwi. U nie­któ­rych pa­cjen­tów ob­ser­wo­wa­no ob­ja­wy od­sta­wie­nia po prze­rwa­niu krót­ko-i dłu­go­trwa­łe­go le­cze­nia pre­ga­ba­li­ną. Wy­stą­pi­ły na­stę­pu­ją­ce ob­ja­wy: bez­sen­ność, bóle głowy, nud­no­ści, lęk, bie­gun­ka, ze­spół gry­po­po­dob­ny, drgaw­ki, ner­wo­wość, de­pre­sja, ból, nad­mier­ne po­ce­nie się i za­wro­ty głowy, su­ge­ru­ją­ce uza­leż­nie­nie fi­zycz­ne.

Dawkowanie:

Indywidulaną dawkę leku dobiera lekarz zależnie od rodzaju schorzenia, stopnia jego nasilenia i predyspozycji konkretnego pacjenta. 

Szczegółowe informację znajdują się na ulotce dołączonej do opakowania.

Egzysta tańszy zamiennik
Egzysta czy działa
Egzysta opinie
Egzysta ulotka
Egzysta skład
Egzysta dawkowanie
Egzysta przeciwwskazania
Egzysta cena
Egzysta zamienniki
Egzysta zamiennik
Egzysta odpowiednik
lek przeciwpadaczkowy zaburzenia lękowe padaczka lęk napad padaczki stany lękowe
Rozwiń cały opis i skład produktu »

Opinie o Egzysta

Dodano: 25 Maj 2019
Autor: anna
Ocena:
od dwóch dni biorę lek o nazwie Egzysta zobaczymy jestem dobrej myśli
Odpowiedź
Dodano: 03 Luty 2018
Autor: Zbyszek
Ocena:
Działał do pewnego czasu w dawce 75 tabletka na noc teraz próbowałem 2 tabletki i nic nie skutkuje.
Odpowiedź
Dodano: 02 Listopad 2016
Autor: Łucja
Ocena:
Zaczynałam od dawki 2 x 75 mg, obecnie jestem na dawce 3x150 mg, czas zażywania leku 30 dni. Stwierdzono u mnie neuralgię nerwu potylicznego i ciągłe bóle głowy. Przez pierwszych kilka dni brania leku miałam wrażenie, że oto trafiłam na skuteczny lek. Nic bardziej mylnego. W kolejnym etapie zwiększenia dawki tj. 3x150 nie widzę zadnej poprawy. Dawka docelowa to 600 mg na dobę. Jestem ospała, mam problemy z koncentracją i utrzymaniem równowagi i co najgorsze przytyłam . W okresie miesiąca 4 kg. Zamierzam spróbować dawki 600 mg na dobe i wtedy ocenic działanie leku w odniesieniu do mojej choroby
Odpowiedź

Dodaj opinię o Egzysta

Wybierz ocenę i napisz krótkie uzasadnienie.

Wybierz ocenę
Ocena:

Wprowadź poprawnie treść opinii [min. 60 znaków]Jak napisać pomocną opinie?

przykład: Napisz nam czy byłeś zadowolony z produktu, jak długo go używasz, jakie są jego plusy, minusy, czy widzisz efekty po jego zastosowaniu oraz czy go polecasz czy też nie. Miło będzie jak napiszesz również ile masz lat i z jaką borykasz się dolegliwością. Twoja opinia jest ważna dla innych użytkowników.
Dziękujemy.
Pozostało 60 z 60 znaków

Wprowadź poprawnie swoje imięTwoje imię:

Komentarz do opinii użytkownika
Twoje imię:
ZnamLek.pl to baza rzetelnych opinii o lekach 45 795 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach 37 010 produktów w 209 kategoriach