42 890 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach
36 795 produktów w 204 kategoriach

Podobne produkty

Zoledronic Acid Accord

Zoledronic Acid AccordZoledronic Acid Accord
(0 opinii)
Przeczytaj opinie o produkcie »
Typ: Lek na receptę
Postać:
Cena: 126.43 zł Sugerowana przez producenta cena detaliczna produktu. Cena może się różnić w zależności od punktu sprzedaży.
Dostępne dawki: 4mg/5ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1fiolka
Substancja czynnaSubstancja aktywna: Acidum zoledronicum
Ulotka:

Opis i skład produktu Zoledronic Acid Accord

Zoledronic acid Accord 4 mg/5 ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
 
 SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
 
1 fiolka z 5 ml koncentratu zawiera 4 mg kwasu zoledronowego (w postaci jednowodnej)
Jeden ml koncentratu zawiera 0,8 ml kwasu zoledronowego (w postaci jednowodnej).
 
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
 
Wskazania do stosowania:
 
-  Zapobieganie powikłaniom kostnym ( złamania patologiczne, złamania kompresyjne kręgów, napromienianie lub operacje kości, lub hiperkalcemia wywołana chorobą nowotworową) u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym z zajęciem kości.
 
-  Leczenie hiperkalcemii wywołanej chorobą nowotworową (ang. tumor-induced
hypercalcaemia–TIH) u dorosłych pacjentów.
 
Dawkowanie i sposób podawania:
 
Produkt leczniczy Zoledronic acid Accord może być przepisywany i podawany pacjentom wyłącznie  przez lekarzy mających doświadczenie w dożylnym podawaniu leków z grupy bisfosfonianów.
 
Dawkowanie
Zapobieganie powikłaniom kostnym u pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym z zajęciem kości
Dorośli i osoby w podeszłym wieku  Zalecana dawka w zapobieganiu powikłaniom kostnym u pacjentów z zaawansowanym procesem
nowotworowym z zajęciem kości wynosi 4 mg kwasu zoledronowego co 3 do 4 tygodni.
 
Pacjenci powinni także otrzymywać doustną suplementację preparatami wapnia w ilości 500 mg/dobę oraz witaminą D w ilości 400 j.m./dobę.
 
Podejmując decyzję o leczeniu pacjentów z przerzutami do kości w celu zapobiegania powikłaniom  kostnym należy uwzględnić, że początek działania leku występuje po 2-3 miesiącach.
 
Leczenie TIH
Dorośli i osoby w podeszłym wieku Zalecana dawka w leczeniu hiperkalcemii (stężenie wapnia w surowicy z uwzględnieniem wapnia związanego z albuminami ³ 12,0 mg/dl lub ³ 3,0 mmol/l) to jednorazowa dawka 4 mg kwasu zoledronowego.
 
Zaburzenie czynności nerek
Zastosowanie produktu leczniczego Zoledronic acid Accord u pacjentów z TIH oraz z ciężką niewydolnością nerek można rozważyć wyłącznie po dokonaniu oceny ryzyka względem korzyści z
leczenia. W badaniach klinicznych wyłączono z leczenia pacjentów, u których stężenie kreatyniny w
surowicy przekraczało 400 mmol/l lub 4,5 mg/dl. Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u
pacjentów z TIH, u których stężenie kreatyniny w surowicy jest mniejsze niż 400 mmol/l lub 4,5 mg/dl
(patrz punkt 4.4).
 
Zapobieganie powikłaniom kostnym u pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym z zajęciem kości:
Rozpoczynając terapię kwasem zoledronowym u pacjentów ze szpiczakiem mnogim lub z przerzutami guzów litych do kości, należy oznaczyć stężenie kreatyniny w surowicy oraz klirens kreatyniny (CLcr). Klirens kreatyniny oblicza się na podstawie stężenia kreatyniny w surowicy przy pomocy wzoru Cockcroft-Gaulta. Kwas zoledronowy nie jest wskazany do stosowania u pacjentów z ciężkimi
zaburzeniami czynności nerek przed rozpoczęciem terapii, rozumianymi w tej populacji jako wartość CLcr < 30 ml/min. W badaniach klinicznych z kwasem zoledronowym wyłączono z leczenia pacjentów, u których stężenie kreatyniny w surowicy przekraczało 265 mmol/l lub 3,0 mg/dl.
 
U pacjentów z przerzutami do kości i łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek przed rozpoczęciem terapii, definiowanymi w tej populacji na podstawie wartości CLcr od 30 do 60 ml/min, zaleca się następujące dawkowanie kwasu zoledronowego (patrz także punkt 4.4):
 Klirens kreatyniny przed leczeniem (ml/min)  Zalecana dawka kwasu zoledronowego*
> 60  4,0 mg kwasu zoledronowego
50–60  3,5 mg* kwasu zoledronowego
40–49  3,3 mg* kwasu zoledronowego
30–39  3,0 mg* kwasu zoledronowego
*Dawki obliczano przyjmując, że docelowe wartości AUC wynoszą 0,66 (mg•h/l)
(CLcr = 75 ml/min). Uważa się, że podanie mniejszych dawek pacjentom z zaburzeniami czynności nerek pozwoli osiągnąć takie same wartości AUC, jak u pacjentów z klirensem kreatyniny 75 ml/min.
 
Po wprowadzeniu kwasu zoledronowego, przed podaniem każdej następnej dawki należy oznaczać stężenie kreatyniny w surowicy, a leczenie należy przerwać, jeśli czynność nerek ulegnie pogorszeniu.
W badaniach klinicznych pogorszenie czynności nerek definiowano w następujący sposób:
-  Dla pacjentów z prawidłowym stężeniem kreatyniny w surowicy przed rozpoczęciem leczenia
(< 1,4 mg/dl lub < 124 µmol/l), wzrost o 0,5 mg/dl lub 44 µmol/l;
-  Dla pacjentów z podwyższonym stężeniem kreatyniny w surowicy przed rozpoczęciem leczenia
(> 1,4 mg/dl lub > 124 µmol/l), wzrost o 1,0 mg/dl lub 88 µmol/l.
 
W badaniach klinicznych wznawiano podawanie kwasu zoledronowego tylko wtedy, gdy stężenie kreatyniny powróciło do zakresu wartości wyjściowej ± 10% (patrz punkt 4.4). Leczenie kwasem zoledronowym należy wznowić podając taką samą dawkę, jaką podawano w chwili przerwania terapii.
 
Dzieci i młodzież
Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania i skuteczności kwasu zoledronowego u dzieci w wieku 1 roku do 17 lat. Aktualne dane przedstawiono w punkcie 5.1, ale brak zaleceń dotyczących dawkowania.
 
Sposób podawania
Podanie dożylne.
Produkt leczniczy Zoledronic acid Accord 4 mg koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji,rozcieńczony w 100 ml (patrz punkt 6.6) należy podawać w pojedynczej infuzji dożylnej, trwającej nie krócej niż 15 minut.
 
U pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek zaleca się stosowanie zmniejszonych dawek kwasu zoledronowego (patrz punkt „Dawkowanie” powyżej).
 
Sposób przygotowania zmniejszonych dawek produktu leczniczego Zoledronic acid Accord
Pobrać odpowiednią objętość koncentratu, zgodnie z następującym dawkowaniem:
-  4,4 ml dla dawki 3,5 mg
-  4,1 ml dla dawki 3,3 mg
-  3,8 ml dla dawki 3,0 mg.
 
Instrukcja dotycząca rozcieńczania kwasu zoledronowego przed podaniem, patrz punkt 6.6. Pobraną ilość koncentratu należy następnie rozcieńczyć w 100 ml jałowego roztworu 0,9% m/v NaCl lub w 5% m/v roztworze glukozy. Dawkę leku należy podać w jednorazowej infuzji dożylnej, trwającej nie krócej niż 15 minut.
 
Nie wolno mieszać koncentratu Zoledronic acid Accord z roztworami do infuzji zawierającymi wapń lub inne kationy dwuwartościowe, takimi jak roztwór Ringera z dodatkiem mleczanu, i należy go podawać jako pojedynczą dawkę dożylną przez oddzielną linię infuzyjną.
 
Należy utrzymywać odpowiedni stan nawodnienia pacjentów przed i po podaniu kwasu zoledronowego.
 
Przeciwwskazania:
 
-  Nadwrażliwość na substancję czynną, na inne bisfosfoniany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1
-  Karmienie piersią (patrz punkt 4.6)
 
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:
 
Ogólne
Pacjentów należy zbadać przed podaniem kwasu zoledronowego, aby upewnić się, że są odpowiednio nawodnieni.
 
Należy unikać przewodnienia u pacjentów z ryzykiem wystąpienia niewydolności krążenia.
 
Po rozpoczęciu leczenia kwasem zoledronowym należy dokładnie monitorować badane standardowo w hiperkalcemii parametry metaboliczne, takie jak: stężenie wapnia, fosforanów i magnezu w surowicy.
W przypadku wystąpienia hipokalcemii, hipofosfatemii lub hipomagnezemii, może być konieczne wprowadzenie krótkotrwałej terapii uzupełniającej. Pacjenci z nieleczoną hiperkalcemią mają z reguły w pewnym stopniu zaburzoną czynność nerek. Dlatego u takich pacjentów należy rozważyć dokładne monitorowanie czynności nerek.
 
Dostępne są inne produkty zawierające kwas zoledronowy jako substancję czynną, wskazane w osteoporozie i w leczeniu choroby Pageta (choroby kości). Pacjenci leczeni produktem leczniczym Zoledronic acid Accord nie powinni jednocześnie otrzymywać takich produktów, ponieważ łączne skutki działania tych leków nie są znane.
 
Niewydolność nerek
Stan pacjentów z TIH i objawami pogorszenia czynności nerek należy odpowiednio ocenić, decydując, czy oczekiwana korzyść wynikająca z podawania kwasu zoledronowego przewyższa możliwe ryzyko.
 
Podejmując decyzję o leczeniu pacjentów z przerzutami do kości w celu zapobieżenia powikłaniom kostnym należy pamiętać, że początek efektu leczniczego występuje po 2–3 miesiącach.
 
Istnieją doniesienia o pogorszeniu czynności nerek po zastosowaniu kwasu zoledronowego. Do czynników, które mogą zwiększać ryzyko pogorszenia czynności nerek należą: odwodnienie, zaburzenie czynności nerek przed rozpoczęciem leczenia, podawanie wielu cykli kwasu zoledronowego i innych bisfosfonianów oraz zastosowanie innych produktów leczniczych o toksycznym działaniu na nerki. Pogorszenie czynności nerek jest rzadsze, chociaż możliwe po podaniu
kwasu zoledronowego w dawce 4 mg w czasie 15 minut. Donoszono o pogorszeniu funkcji nerek do  niewydolności nerek i konieczności przeprowadzenia dializ u pacjentów po dawce początkowej lub pojedynczej 4 mg kwasu zoledronowego. Także, chociaż rzadziej, u niektórych pacjentów otrzymujących kwas zoledronowy długotrwale w zalecanych dawkach, w celu zapobiegania powikłaniom kostnym, może wystąpić zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy.
 
Przed podaniem każdej kolejnej dawki kwasu zoledronowego należy oznaczyć stężenie kreatyniny w surowicy. Rozpoczynając terapię u pacjentów z przerzutami do kości oraz łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek zaleca się podanie mniejszych dawek kwasu zoledronowego. U pacjentów z oznakami pogorszenia czynności nerek podczas leczenia, kwas zoledronowy należy odstawić. Terapię powinno się wznowić jedynie wówczas, gdy stężenie kreatyniny w surowicy powróci do wartości wyjściowych z 10% odchyleniem.Leczenie kwasem
zoledronowym należy wznowić, podając taką samą dawkę, jaką stosowano przed przerwaniem leczenia.
 
Ze względu na potencjalny wpływ kwasu zoledronowego, na czynność nerek, brak szczegółowych danych klinicznych dotyczących bezpieczeństwa jego stosowania u pacjentów z istniejącą ciężką niewydolnością nerek (w badaniach klinicznych określoną, jako stężenie kreatyniny w surowicy 400 μmol/l lub ³ 4,5 mg/dl dla pacjentów z TIH, i ≥ 265 µmol/l lub ≥ 3,0 mg/dl dla pacjentów z nowotworami i przerzutami do kości), oraz tylko ograniczone dane farmakokinetyczne dotyczące
pacjentów z istniejącą ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min), nie zaleca się stosowania kwasu zoledronowego u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek.
 
Niewydolność wątroby
Z uwagi na ograniczone dane kliniczne w grupie pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby, nie można podać specjalnych zaleceń dla tej grupy pacjentów.
 
Martwica kości szczęki
O występowaniu martwicy kości szczęki (ONJ, ang. osteonecrosis of the jaw) donoszono przede wszystkim u pacjentów z rozpoznaniem raka, leczonych produktami leczniczymi hamującymi resorpcję kości, takimi jak kwas zoledronowy. Wielu z tych pacjentów otrzymywało także chemioterapię i kortykosteroidy. W większości przypadków występowanie martwicy kości wiązało się z wykonanym wcześniej zabiegiem z zakresu chirurgii szczękowej, np. ekstrakcji zęba. U wielu
pacjentów stwierdzono oznaki miejscowego zakażenia, w tym zapalenia szpiku.
 
Dokonując oceny indywidualnego ryzyka wystąpienia ONJ należy wziąć pod uwagę następujące
czynniki:
-  siła działania bisfosfonianu (większe ryzyko występuje po podaniu leków o dużej sile
działania), droga podania (większe ryzyko występuje w przypadku podania pozajelitowego) i
dawka skumulowana;
-  rozpoznanie raka, chemioterapia (patrz punkt 4.5), radioterapia, leczenie kortykosteroidami,
palenie tytoniu;
-  choroby zębów w przeszłości, nieodpowiednia higiena jamy ustnej, choroba przyzębia,
inwazyjne zabiegi stomatologiczne i źle dopasowane protezy zębowe.
 
U pacjentów z czynnikami ryzyka przed rozpoczęciem leczenia bisfosfonianami należy przeprowadzić badanie stomatologiczne i zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze.
 
W trakcie leczenia pacjenci z tej grupy powinni w miarę możliwości unikać inwazyjnych zabiegów stomatologicznych. Jeśli podczas terapii bisfosfonianami wystąpi martwica kości szczęki, przeprowadzenie zabiegów z zakresu chirurgii szczękowej może przyczynić się do nasilenia tego stanu. W przypadku pacjentów wymagających przeprowadzenia zabiegów stomatologicznych nie istnieją dane, które potwierdziłyby, że przerwanie leczenia bisfosfonianem zmniejsza ryzyko
wystąpienia martwicy kości szczęki. W każdym przypadku lekarz musi dokonać oceny stanu klinicznego pacjenta i rozważyć stosunek ryzyka do korzyści.
 
Ból mięśniowo-szkieletowy
Doświadczenie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu wykazało ciężki i sporadycznie 6 powodujący niesprawność ból kości, stawów i (lub) mięśni u pacjentów leczonych kwasem zoledronowym. Jednakże takie doniesienia nie były częste. Czas pojawienia się objawów może być różny od jednego dnia do kilku miesięcy po rozpoczęciu leczenia. U większości pacjentów objawy te
łagodnieją po zakończeniu leczenia. Część pacjentów miała nawroty objawów po powtórnym rozpoczęciu leczenia kwasem zoledronowym lub innym bisfosfonianem.
 
Nietypowe złamania kości udowej
Zgłaszano przypadki nietypowych złamań podkrętarzowych i trzonu kości udowej u osób stosujących bisfosfoniany, głównie u pacjentów długotrwale leczonych z powodu osteoporozy. Te poprzeczne lub krótkie, skośne złamania mogą pojawić się w dowolnym miejscu wzdłuż całej kości udowej - od miejsca zlokalizowanego tuż pod krętarzem mniejszym aż do okolicy nadkłykciowej. Do tego typu złamań dochodzi po minimalnym urazie lub bez urazu, a niektórzy pacjenci odczuwają ból uda lub ból
w pachwinie. W badaniach obrazowych często na kilka tygodni lub miesięcy przed całkowitym złamaniem kości udowej widoczne są cechy złamań z przeciążenia. Złamania często występują obustronnie, dlatego u leczonych bisfosfonianami pacjentów, u których stwierdzono złamanie trzonu kości udowej, należy zbadać kość udową w drugiej kończynie. Zgłaszano również słabe gojenie się tych złamań. Na podstawie indywidualnej oceny stosunku korzyści do ryzyka u pacjentów, u których
podejrzewa się nietypowe złamanie kości udowej, należy rozważyć odstawienie bisfosfonianów do czasu przeprowadzenia oceny.
 
Należy zalecić pacjentom, żeby zgłaszali pojawienie się jakiegokolwiek bólu w obrębie uda, biodra lub pachwiny występującego w trakcie leczenia bisfosfonianami, a każdy pacjent zgłaszający się z takimi objawami powinien być zbadany pod względem obecności niecałkowitego złamania kości udowej.
 
Hipokalcemia
U pacjentów leczonych kwasem zoledronowym zgłaszano występowanie hipokalcemii. Wtórnie do przypadków ciężkiej hipokalcemii zgłaszano występowanie arytmii serca i neurologicznych zdarzeń niepożądanych (w tym napadów padaczkowych, drętwienia i tężyczki). Zgłaszano przypadki ciężkiej
hipokalcemii wymagające hospitalizacji. W niektórych przypadkach hipokalcemia może zagrażać życiu pacjenta (patrz punkt 4.8).
 
Produkt leczniczy Zoledronic acid Accord zawiera sód.
Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na fiolkę, tj. jest praktycznie „wolny od sodu”.
 
Działania niepożądane
 
Podsumowanie profilu bezpieczeństwa W ciągu trzech dni po podaniu kwasu zoledronowego często zgłaszano występowanie reakcji ostrej fazy, z takimi objawami jak ból kości, gorączka, uczucie zmęczenia, bóle stawów, bóle mięśni i dreszcze; objawy te zazwyczaj ustępują w ciągu kilku dni (patrz opis wybranych działań niepożądanych).

 Szczegółowe informację znajdują się na ulotce dołączonej do opakowania leku.
 

Zoledronic Acid Accord skład
Zoledronic Acid Accord dawkowanie
Zoledronic Acid Accord przeciwwskazania
Zoledronic Acid Accord cena
Zoledronic Acid Accord zamienniki
Zoledronic Acid Accord zamiennik
Zoledronic Acid Accord odpowiednik
Zoledronic Acid Accord tańszy zamiennik
Zoledronic Acid Accord czy działa
Zoledronic Acid Accord opinia
Zoledronic Acid Accord opinie
Zoledronic Acid Accord ulotka
osteoporoza złamania choroba nowotworowa hiperkalcemia nowotwór kości niewydolność nerek powikłania kostne układ kostny
Rozwiń cały opis i skład produktu »

Opinie o Zoledronic Acid Accord

Dodaj opinię o Zoledronic Acid Accord

Wybierz ocenę i napisz krótkie uzasadnienie.

Wybierz ocenę
Ocena:

Wprowadź poprawnie treść opinii [min. 60 znaków]Jak napisać pomocną opinie?

przykład: Napisz nam czy byłeś zadowolony z produktu, jak długo go używasz, jakie są jego plusy, minusy, czy widzisz efekty po jego zastosowaniu oraz czy go polecasz czy też nie. Miło będzie jak napiszesz również ile masz lat i z jaką borykasz się dolegliwością. Twoja opinia jest ważna dla innych użytkowników.
Dziękujemy.
Pozostało 60 z 60 znaków

Wprowadź poprawnie swoje imięTwoje imię:

Komentarz do opinii użytkownika
Twoje imię:
ZnamLek.pl to baza rzetelnych opinii o lekach 42 890 opinii o lekach, suplementach i kosmetykach 36 795 produktów w 204 kategoriach